Skip to main content

WordPress ประกาศเลิกสนับสนุน PHP 4 และ MySQL 4

WordPress ประกาศเลิกสนับสนุน PHP 4 และ MySQL 4WordPress เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ที่ยังคงรองรับการทำงานกับ PHP 4 และ MySQL 4 มาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งความคร่ำครึของ PHP 4 และ MySQL 4 ก็ทำให้ถึงเวลาสักทีที่ WordPress จะออกมาประกาศเลิกสนับสนุน

การสนับสนุน PHP 4 และ MySQL 4 จะมีใน WordPress 3.1 ที่จะออกในช่วงปลายปีนี้เป็นรุ่นสุดท้าย และใน WordPress 3.2 จะปรับความต้องการขั้นต่ำเป็น PHP 5.2 และ MySQL 5.0.15 โดยผู้ใช้ที่ยังใช้ PHP 4 หรือ MySQL 4 จะไม่สามารถอัพเกรดระบบไปใช้ WordPress 3.2 ได้ (จะถูกระบบอัพเดทของ WordPress กันเอาไว้)


WordPress ยังกล่าวอีกว่ามีผู้ใช้เพียงแค่ราวร้อยละ 11 เท่านั้นที่ยังคงใช้ PHP 4 และในนั้นมีจำนวนมากที่ติดตั้ง WordPress ไว้บนโฮสต์ที่รองรับ PHP 5.2 เรียบร้อยแล้ว และสำหรับ MySQL นั้นผู้ใช้ยิ่งน้อยกว่า คือที่ราวร้อยละ 6 เท่านั้น

อนึ่ง PHP 5.2 ก็เป็นความต้องการขั้นต่ำของ Drupal และ Joomla! ด้วยเช่นกัน

?

ที่มา ภาษาไทย http://www.blognone.com/news/17571

ที่มา - WordPress News